Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway


Collections / Collecties Interpretive Texts / Toelichting

About: Collections from the Library of Congress [LC]
Collecties van de Library of Congress [LC]

  The Atlantic World Home >> Collections >> About: Collections from the Library of Congress [LC]
De Atlantische Wereld Home >> Collecties >> Collecties van de Library of Congress [LC]
  List of Collections from [LC]   Lijst van de Collecties van de [LC]    
 

Selections from the William Kent Gilbert Collection

Manuscript Division

The William Kent Gilbert Collection contains papers relating to the early history of Delaware. It includes four volumes of miscellaneous state papers and two portfolios of land grants, miscellaneous deeds, and additional papers. The papers digitized include eighteen land grants and patents, in Dutch and in early English translation, relating to Dutch settlements near New Amstel--present-day New Castle, Delaware-- during the period between 1658 and 1682.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]
 

Selecties uit de William Kent Gilbert Collection

Manuscript Division

De William Kent Gilbert Collection bevat stukken die betrekking hebben op de vroege geschiedenis van Delaware. Hierin treffen we ook vier banden aan met diverse staatsdocumenten en twee portefeuilles met landconcessies, diverse aktes en andere stukken. Tot de gedigitaliseerde stukken behoren achttien landconcessies en aktes van landoverdracht, in het Nederlands en in een Engelse vertaling. Zij hebben betrekking op Nederlandse nederzettingen bij Nieuw-Amstel -- het huidige New Castle, Delaware -- in de periode tussen 1658 en 1682.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]
 
Caption follows


Patent for land granted and given to Andries Matysen... (Akte van overdracht van land gegund en gegeven aan Andries Matysen...), Alexander d'Hinoyosa, 1674. LC Manuscripts Division.
 

Selections from the Henry Harrisse Collection

Geography and Map Division

Henry Harrisse (1829-1910) wrote extensively on Christopher and Ferdinand Columbus, John and Sebastian Cabot, and the early voyages of American exploration. Through his bequest, the Library of Congress acquired in 1915 Harrisse's copies of his publications, rare manuscript maps, and his study collection of photographs, facsimiles, and tracings of early maps. These selections feature seventeenth-century Dutch maps of North and South America (1639) by Johannes Vingboons, cartographer for the Prince of Nassau.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]
 

Selecties uit de Henry Harrisse Collection

Geography and Map Division

Henry Harrisse (1829-1910) heeft veel geschreven over Christopher en Ferdinand Columbus, John en Sebastian Cabot en de eerste ontdekkingsreizen naar Amerika. Dankzij een legaat van hem kwam de Library of Congress in 1915 in het bezit van Harrisse's exemplaren van zijn publicaties, zeldzame getekende kaarten, en zijn studiecollectie van foto's, reproducties en overtrekken van oude kaarten. Deze selecties omvatten 17de-eeuwse Nederlandse kaarten van Noord- en Zuid-Amerika (1639), gemaakt door Johannes Vingboons, cartograaf van de Prins van Nassau.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]
 
Caption follows


Noort Rivier in Niew Neerlandt (North River in New Netherland), Johannes Vingboons, [1639?]. LC Geography and Map Division
 

Selections from the Rare Book and Special Collections Division

Rare Book and Special Collections Division

The selections in this online collection include an early description of New Netherland (1658) and books with secular and religious themes from the American Imprint Collection of the Rare Book and Special Collections Division.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]

 

Een keuze van de afdeling: Zeldzame boeken en Speciale verzamelingen.

Afdeling: Zeldzame boeken en Speciale verzamelingen

Deze online collectie bevat voorbeelden van de collectie Amerikaanse drukken van vroege beschrijvingen over Nieuw Nederland (1658) en boeken over wereldlijke en religieuze onderwerpen van de afdeling Zeldzame boeken en Speciale verzamelingen.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]

 
Caption follows


De aanbiddelyke wegen Gods in zyne souveraine bestieringe... (Adobrable ways of God in his sovereign government...), Petrus van Driessen, 1726. LC Rare Books and Special Collections Division
 

Selections from the General Collections

General Collections

The General Collections of the Library of Congress include thousands of books, in Dutch, English, and other languages, relating to the history of the Netherlands and the Dutch settlement in the New World. The selections in this online collection include many translations into English of first-hand descriptions of this period.


[Browse]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]

 

Een keuze uit de Algemene Collectie

De Algemene Collectie

De Algemene Collectie van de Library of Congress bevat duizenden boeken, in het Nederlands, Engels en andere talen, over de geschiedenis van de Nederlanden en de Nederlandse kolonies in de Nieuwe Wereld. Deze online collectie bevat veel in het Engels vertaalde beschrijvingen uit de eerste hand, uit deze periode.


[Bladeren]
[About: Rights and Reproductions]
[About: LC]