Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway

The Atlantic World Home
Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections / Collecties
 Interpretive Texts / Toelichting
De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken

The Patroon System
Het systeem van patroonschappen

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> New Netherland >> The Patroon System
De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> Nieuw-Nederland >> Het systeem van patroonschappen
 

The patroon system was established by the Lords Nineteen in 1628 to try to stem the tide of returning colonists and to encourage settlement in New Netherland. Patroons--or "patrons"--were wealthy Dutchmen who were given extensive tracts of land, powers of local government, and some participation in the fur trade in exchange for settling fifty colonists in New Netherland.

The only successful patroonship was Rensselaerswyck, which was established by the Amsterdam diamond merchant Kiliaen Van Rensselaer in the environs of present-day Albany. Van Rensselaer sent colonists, tools, and livestock to the colony. By the 1660s, when New Netherland passed to the British, Rensselaerswyck had about forty houses and two hundred inhabitants. It extended over one million acres encompassing all of the present-day counties of Albany and Rensselaer, New York.

 

Het systeem van patroonschappen werd in 1628 door de Heren Negentien geïntroduceerd. Zij probeerden hiermee het tij van de terugkerende kolonisten te keren en vestiging in Nieuw-Nederland aan te moedigen. Patroons waren welvarende Nederlanders, die grote stukken land kregen, macht over lokaal bestuur en deelname aan de bonthandel. In ruil daarvoor moesten zij ervoor zorgen dat zich vijftig nieuwe kolonisten in Nieuw-Nederland vestigden.

Het enige succesvolle patroonschap was Rensselaerswyck, een patroonschap van de Amsterdamse diamanthandelaar Kiliaen van Rensselaer, in de buurt van wat tegenwoordig Albany heet. Van Rensselaer stuurde kolonisten, gereedschap en vee naar de kolonie. Tegen 1664, toen Nieuw-Nederland aan de Engelsen werd overgedragen, had Rensselaerswyck ongeveer veertig huizen en 200 inwoners. Het strekte zich uit over een oppervlakte van meer dan 400.000 hectare. Hiermee omvatte het de huidige provincies Albany en Rensselaer, in de staat New York.

Caption below
Caption below
Caption below
(Images link to KB webserver)

Kort en klaer ontwerp ... om den arbeyd ... van alderley-hand-wercxluyden te verlichten door een onderlinge compagnie ofte volck-planting ... op te rechten ...(A short and clear design... by creating for all kind of artisans a mutual company or a colony...), Pieter C. Plockhoy, 1662. KB Special Collections / KB Bijzondere Collecties.


This pamphlet describing conditions in the colony was used to try to attract farmers and skilled workers to a settlement on the South (present-day Delaware) River.

Dit pamflet beschrijft de condities in de kolonie en werd gebruikt om boeren en vakbekwame werklieden naar een nederzetting aan de Zuid Rivier (nu de Delaware) te lokken.

(Images link to KB webserver)

Vryheden, by de vergaderinghe van de Negenthiene van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie vergunt... (Freedoms, as given by the council of the Nineteen of the Chartered West India Company...), 1630. KB Special Collections / KB Bijzondere Collecties.


Also known as the Charter of Liberties and Exemptions of 1629, this document declared as patroons of New Netherland all "who shall, within the space of four years ... undertake to plant a colony there of fifty souls, upwards of fifteen years old." Patroons were entitled to extend their colonies "four miles along the shore or along one bank of a navigable river (or two miles along both banks of a river), and so far into the country as the situation of the occupiers will permit."

Dit document, ook bekend als de Vryheden ende Exemptiën van 1629, erkende als patroons van Nieuw-Nederland al diegenen die zich verplichtten binnen een termijn van vier jaar een nederzetting te stichten met vijftig kolonisten van ouder dan vijftien jaar. Patroons kregen het recht hun nederzettingen ute te breiden "vier mijlen langs de Cust ofte een zijde van een Navigable Riviere ofte twee mijlen langhs beyde de zijden van een Riviere ende soo diep Landtwaerts in als de gheleghentheydt van de Occupateurs toelaten sal."

Novi Belgii Novaeque Angliae: nec non partis Virginiae tabula ... (New Belgium, New England, and parts of Virginia ...), Nicolaas Visscher II, [1685]. LC Geography and Map Division.


Visscher's seventeenth-century map of "New Belgium" located the patroonships of Rensselaerswyck in the region north of the Catskills, south of present-day Albany, and southwest of lands inhabited by the Mohicans.

Visscher's 17de- eeuwse kaart van "Nieuw België", situeerde de patroonschappen van Rensselaerswyck in de streek ten noorden van de Catskills, ten zuiden van het huidige Albany en ten zuidwesten van een gebied dat bewoond werd door de Mohikanen.

Caption below
   

Patent for 'a hook of' land granted and given to Hans Block... (Akte van overdracht van een stuk land gegund en gegeven aan Hans Block), Alexander d'Hinoyosa, 1663. LC Manuscript Division.


In 1655 the West India Company (WIC) defeated a seventeen-year effort by the Swedes to establish a colony in present-day Delaware. The WIC subsequently transferred land on the Delaware River to the city, which developed its own colony. Alexander d'Hinoyosa, a former WIC military officer in Brazil, became director of the colony and granted land patents to settlers.

In 1655 maakte de WIC na 17 jaar definitief een eind aan een poging van de Zweden om een kolonie te stichten in het huidige Delaware. Vervolgens gaf de WIC land langs de Delaware aan de stad, die haar eigen nederzetting ontwikkelde. Alexander d'Hinoyosa, een voormalig militair officier van de WIC in Brazilië, werd bestuurder van de kolonie en gaf in die hoedanigheid landconcessies uit aan diverse kolonisten.