Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway

The Atlantic World Home
Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections / Collecties
 Interpretive Texts / Toelichting
De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken

The Dutch and the Native Americans
De Nederlanders en de Indianen

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> New Netherland >> The Dutch and the Native Americans
De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> Nieuw-Nederland >> De Nederlanders en de Indianen
 

The Dutch settlers initially had very good relations with the Indians. One of the directors of the West India Company (WIC), Johannes de Laet, was a geographer who had concluded in his writings that Native Americans were friendly people who, if treated fairly, would be well disposed toward the Dutch. As a consequence, the Lords Nineteen instructed the settlers to seek their friendship. Governor Willem Verhulst was told to treat them with "honesty, faithfulness and sincerity" and to respect Indian land claims. However, the Dutch found that the native peoples did not always comply with their wishes. The Mahicans, for example, refused to let the colonists use their maize land, which effectively blocked the early expansion of the Dutch farms.

As more Europeans arrived in the colony, their demand for land increasingly pushed the Indians from their traditional hunting grounds and tensions rose. Further, traders discovered that alcohol caused the tribes to accept lower prices for their furs. Within some tribes the use of alcohol became a devastating phenomenon.

There were a growing number of incidents between colonists and traders and native groups, some of which turned into full-scale wars. In 1626, Dutchmen who inhabited Fort Orange (in what is now New York) accompanied a group of Mahicans when they raided a Mohawk settlement. In so doing they lost their impartiality in intra-tribal disputes. The Mohawks struck back and killed four Dutchmen before a peace treaty was concluded. Another large-scale incident took place when the Dutch settlement at Swanendael (Delaware) was wiped out by local Algonkin in 1632. Other major wars between the Dutch and various Indian tribes occurred in 1643-45, 1655 and 1658-63. An especially bloody incident took place at Pavonia (present-day Jersey City, New Jersey) in 1643, when the Dutch under Governor Willem Kieft massacred some 150 Indians, including men, women, and children. Conflict with the Indians eventually weakened the Dutch colony and helped to facilitate the takeover by the English in 1664.

 

Aanvankelijk hadden de Nederlandse kolonisten een heel goede relatie met de Indianen. Een van de bewindhebbers van de WIC, Johannes de Laet, was een geograaf die in zijn geschriften geconcludeerd had dat de oorspronkelijke Amerikanen vriendelijke mensen waren, die de Nederlanders goedgezind zouden zijn als ze eerlijk behandeld werden. Bijgevolg instrueerden de Heren Negentien de kolonisten om naar vriendschap met hen te streven. Gouverneur Willem Verhulst kreeg opdracht hen "eerlijk, getrouwelijk en oprecht" te behandelen en Indiaanse landaanspraken te respecteren. Maar de Nederlanders kwamen tot de ontdekking dat de inheemse volken hun niet altijd ter wille waren. De Mohikanen, bijvoorbeeld, weigerden de kolonisten hun maïsvelden te laten gebruiken. Dit verhinderde de vroege uitbreiding van de Nederlandse boerderijen.

Naarmate er steeds meer Europeanen naar de kolonie kwamen, verdrong de vraag naar land de Indianen steeds meer van hun oorspronkelijke jachtgronden. De spanningen namen toe. Verder ontdekten de handelaren dat alcohol de stammen ertoe bracht lagere prijzen voor hun pelzen te accepteren. Bij sommige stammen nam het alcoholgebruik desastreuze proporties aan.

Er ontstond een groeiend aantal incidenten tussen kolonisten en handelaren en de Indianenstammen, die soms op complete oorlogen uitliepen. In 1626 vergezelden Nederlanders van Fort Orange (in wat tegenwoordig New York is) een groep Mohikanen toen zij een Mohawk-nederzetting overvielen. Hierdoor verloren zij hun onpartijdigheid bij conflicten tussen stammen. De Mohawks sloegen terug en doodden vier Nederlanders voordat er een vredesverdrag werd gesloten. Een ander groot conflict vond plaats in 1632, toen de Nederlandse nederzetting in Swanendael (Delaware) door lokale Algonkin Indianen van de kaart werd geveegd. Andere grote oorlogen tussen de Nederlanders en verschillende Indianenstammen deden zich in de jaren 1643-45, 1655 en 1658-63 voor. Een zeer bloedig incident vond in 1643 plaats in Pavonia (het huidige Jersey City, New Jersey) waar de Nederlanders onder leiding van gouverneur Willem Kieft zo'n 150 Indianen afslachtten, onder wie ook vrouwen en kinderen. De conflicten met de Indianen verzwakten de Nederlandse kolonie en vergemakkelijkten de overname door de Engelsen in 1664.

Caption below
Caption below
Caption below
(Images link to KB webserver)

Waerachtige historie en beschrijvinge [van] America... wiens inwoonders wilt, naect, seer godtloos ende wreede menschen eeters zijn (True history and description of... America..., whose inhabitants are savage, naked, very Godless and cruel man-eaters), Hans Staden, 1595. KB Special Collections / KB Bijzondere Collecties.


Hans Staden, a Hessian gunner employed by the Portuguese, spent several years as a captive of the Tupinamba of Brazil. His lurid account of the South American Indians was translated into Dutch in nine editions over an eighty-year period.

Hans Staden was een Hessische kanonnier, in dienst van de Portugezen. Hij bracht verscheidene jaren in Brazilië door als gevangene van de Tupinamba's. Zijn lugubere verhaal over de Zuid-Amerikaanse Indianen werd in het Nederlands vertaald. In een periode van 80 jaar verschenen van deze vertaling niet minder dan negen edities.

(Images link to KB webserver)

Journael van Nieu Nederlandt 1647, Beschreven in de jaren 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 ende 1646 (Journal of New Netherland 1647, as written in the years 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 and 1646), 1641-1646. KB Manuscript Collections / KB Handschriftencollectie.


Relations between the Dutch and the Indians deteriorated under the harsh rule of Governor Willem Kieft. The bloody conflict, known as Kieft's War, was described in a handwritten journal by an unknown Dutch colonist.

De relatie tussen de Nederlanders en de Indianen verslechterde onder het harde bewind van gouverneur Willem Kieft. Het bloedige conflict dat bekend staat als "De oorlog van Kieft", werd beschreven door een onbekende Nederlandse kolonist in een handgeschreven journaal.

(Images link to KB webserver)

Afbeelding van de Mohawk Sychnecta (Print of the Mohawk Sychnecta), A. Smit, 1764. Municipal Archives Amsterdam / Gemeentearchief Amsterdam.


Native Americans were a fascinating subject to people in the Netherlands. This etching of the Mohawk Sychnecta in his traditional war dress was supposedly displayed for many years at the Blauw Jan Inn in Amsterdam.

Indianen waren voor mensen in Nederland een fascinerend onderwerp. Hier zien we een ets van de Mohawk Sychnecta in zijn traditionele oorlogsuitmonstering, die vele jaren te zien zou zijn geweest in de herberg van Blauw Jan in Amsterdam.

Caption below
Caption below
 

De Nieuwe en onbekende weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land (The new and unknown world, or description of America and the South-land), Arnoldus Montanus, 1671. LC Rare Book and Special Collections.


The frontispiece of Montanus's book was designed by the Amsterdam publisher and engraver Jacob van Meurs. A synopsis of the contents rather than a view taken from life, it mixes llamas from South America, beavers from North America, Native Americans, and a variety of Europeans gathering gems, coins, and tobacco from the rich land.

Het frontispiece van het boek van Montanus werd ontworpen door de Amsterdamse uitgever en graveur Jacob van Meurs. Het is geen afbeelding die uit het leven is gegrepen, maar vat de inhoud van het boek samen. Naast elkaar vinden we hier lama's uit Zuid-Amerika, bevers uit Noord-Amerika, Indianen, en diverse Europeanen op zoek naar edelstenen, munten en tabak van het rijke nieuwe land.

(Images link to KB webserver)

"Tekening van een Amerikaanse Bever" uit Wonderen der Natuur ("Drawing of a American beaver" in Wonders of Nature...), Jan Velten, 1700. Plantage Library UBA, Amsterdam / Plantage Bibliotheek, UBA, Amsterdam.


The economy of New Netherland was based initially on the fur trade. This drawing of a beaver was displayed at the Blauw Jan Inn in Amsterdam.

De economie van Nieuw-Nederland was aanvankelijk gebaseerd op de bonthandel. Deze tekening van een Amerikaanse Bever was te zien in Amsterdam in de herberg van Blauw Jan.